Kunder

Dybtrykte tryksager (med toluen)

Download det fulde regelsæt
English Deutsch Dansk Nederlands Suomi

For at sikre ensartede regler for alle kunder, har Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder sammen med bl.a. Dansk Handel & Service udarbejdet vedlagte regler, på baggrund af Arbejdstilsynets cirkulære omkring opbevaring og handling af dybtrykte tryksager.

De vedhæftede regler er gældende for alle private distributører i Danmark. Tilsvarende er også glædende for Post Danmark.
Dybtrykte tryksager indeholder kemiske stoffer, bl.a. toluen, der er et organisk opløsningsmiddel. Jf. Arbejdstilsynets cirkulære må tryksagerne ved levering til distributørerne max. have et restindhold af toluen og evt. andre organiske opløsningsmidler på 300 mg/kg.
Formålet med reglerne er selvfølgelig sikkerhed, men det vides også, at ildelugtende tryksager fjerner det positive fokus, der gerne skal opstå i præsentationen af varerne i tryksagen. Dette indtryk kan afløses af et ubehag og en utryghed omkring afdunstningernes sundhedsskadelige virkning.
Hvis De i aftaleperioden skal- eller påtænker at distribuere tryksager i dybtryk, bedes De efterfølgende bilag gennemgået, udfyldt, underskrevet og returneret til distributøren.
Som bilag er nedenstående indhæftet:

  • Giftige, farlige og ulovlige tryksager kontra tryksager, der med glæde modtages af forbrugerne.
  • Tillæg til salgs – og leveringsbetingelser.
  • Erklæring, udarbejdet ifølge aftale med Dansk Handel & Service med bilag 1-3, som kunder, hvis tryksagerne er trykt i dybtryk, skal underskrive.

Tryksager, der afgiver giftige dampe

 

Dybtrykte tryksager kan give gener, de farver der anvendes i denne produktionsproces, har et stort indhold af organisk opløsningsmidler – toluen.
Dybtrykte tryksager, der leveres til distribution, har ofte et stort restindhold af toluen, som under den manuelle behandling i distributionsleddet og i den enkelte husstand afgiver giftige, skadelige og ubehagelige dampe.
I arbejdsministeriet bekendtgørelse nr. 524 af 19. juni 1992 ”Bekendtgørelse om unges farlige arbejde” og At-cirkulæreskrivelse nr. 4/1995 anføres følgende: ”Fortegnelse over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med, eller på anden måde udsættes for”. På den specificerede liste er bl.a. anført organiske opløsningsmidler.
Organiske opløsningsmidler er skadelige og ubehagelige for alle. På grund af sundhedsfaren er det forbudt at lade unge under 18 år arbejde med tryksager, der indeholder nogen form for organiske opløsningsmidler.

I fælles interesse

 

Før De bestiller trykning af Deres tryksager hos bogtrykkeren, bør De sikre Dem, at tryksagerne ikke bliver leveret med vedhængende luftgener eller på anden vis er ubehagelige eller ligefrem ulovlige at håndtere og at distribuere.
Ingen af de nævnte foranstaltninger for bedre, behageligere og lovlige tryksager behøver at medføre øget udgifter for Dem. De kan derimod værre medvirkende til, at tryksagerne salgs – og kommunikationsværdi øges.
Nedenfor findes en lille checkliste, hvis brug kan forebygge de værste gener.

Trykform.

1. Undgår dybtrykte tryksager med indhold af organiske opløsningsmidler – toluen.
2. Tryksager trykt i en heatset-proces lugter ikke, idet der efter farvepålægning sker en kraftig opvarmning af papir og farve, således at størst mulig fordampning af olierne sker i denne proces.
3. Ved offset-trykte tryksager bør der bruges offset-farver med et højt kogepunkt og derved en lav fordampningshastighed.
4. Offset-trykte aviser afgiver ingen lugt, hvilket skyldes en anden sammensætning af farven end den, der f.eks. anvendes ved arkoffset-trykning.
5. Trykkerierne skal, uanset trykmetode, lade tryksagerne afdampe før pakning og levering.

Leveringsform.

1. Bundterne omsnøres med krydssnor i stedet for krympefolie eller lignende materiale, der forhindrer afdampning før tryksagerne leveres til distributøren.
2. Bruges krympefolie eller lignende materiale, skal denne være forsynet med lufthuller i en sådan mængde, af afdampning kan ske uhindret.
3. Pallerne med tryksagerne bør sikres med snor eller metalbånd og ikke indpakkes i tætsluttende plast.
4. Tryksagerne leveres til distributionsfirmaet i så god tid, at eventuelle luftresten kan afdampes før distributionen på begyndes.

 

 

Brancheforeningen af Danske Distributionsvirksomheder.